گام اول سلامت؛همین که یاد بگیریم خودمان از خودمان مراقبت کنیم

به وبسایت شبکه بهداشت ودرمان شهرستان دهاقان خوش آمدید .

previous pauseresume next

سلامت کودکان

شرح وظایف کارشناس برنامه سلامت کودکان:

-  تدوین و اجرای  برنامه اجرایی و عملیاتی برنامه کودکان

- نیازسنجی و تعیین اولویت آموزش کارکنان و برگزاری دوره آموزشی براساس ضوابط

- نظارت بر اجرای صحیح برنامه مانا ( مراقبت ادغام یافته کودکان بیمار زیر ۵ سال) در خانه های بهداشت و مراکز شهری طبق دستورالعمل مربوطه در واحد های محیطی     

- نظارت بر اجرای صحیح برنامه کودک سالم (مراقبت کودکان زیر ۸ سال) طبق دستورالعمل مربوطهدر واحد های محیطی      

- نظارت بر اجرای صحیح برنامه ترویج تغذیه با شیرمادر طبق دستورالعمل مربوطه در واحد های محیطی        

- نظارت بر اجرای صحیح  برنامه نظام مراقبت مرگ و میر کودکان زیر ۵سالدر واحد های محیطی     

-تشکیل منظم کمیته های سلامت کودکان  بصورت فصلی و انجام مداخلات لازم

- تشکیل منظم کمیته مرگ ومیر کودکان دو ماه یکبار و انجام مداخلات لازم

- جمع آوری آمار کودک سالم ، مانا و کودکان شیر مصنوعی خوار از واحد های محیطی و ورود اطلاعات درنرم افزار مربوطه و ارسال به سایت

- تحلیل نتایج آمار کودک سالم ، مانا و کودکان شیر مصنوعی خوار بصورت سالیانه و ارسال به مدیریت و معاونت بهداشتی و به واحد های محیطی و برنامه ریزی جهت انجام مداخلات مناسب

- ورود اطلاعات مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال در نرم افزار مربوطه و ارسال به سایت

- تحلیل آمار مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال در پایان هر سال و انجام مداخلات لازم

- تجزیه و تحلیل چک لیست پایش برنامه کودکان هر سال و ارسال به معاونت بهداشتی و مدیریت مرکز بهداشت و به واحد های محیطی و برنامه ریزی جهت انجام مداخلات مناسب

- نظارت بر فعالیتهای برنامه کودکاندر واحد های محیطیطبق چک لیست  و تحلیل نتایج و ارسال به معاونت بهداشتی و مدیریت مرکز بهداشت و به واحد های محیطی و برنامه ریزی جهت انجام مداخلات مناسب

- پیگیری اعتبارات برنامه وانجام هزینه براساس دستورالعمل

-  سازماندهی ،  نگهداری و ابلاغ دستور العمل ها و مواد کمک آموزشی و پیگیری اقدامات لازم درواحدهای تابعه

- نظارت بر تامین مکمل ها وداروهای موردنیاز ونظارت بر نحوه توزیع آنها با هماهنگی با امور دارویی                                       

 - نظارت بر نحوه درخواست ، توزیع و مصرف شیر مصنوعی در شهر و روستا مطابق با شاخص کشوری                                                                                                           -  هماهنگی با واحد گسترش جهت تامین و تعمیر تجهیزات برنامه کودکان   

-  انجام ارزیابی بیمارستانها دوستدار کودک طبق برنامه

- تهیه ونظارت برمطالب علمی مرتبط در مطبوعات

- ارسال اخبار مهم برنامه جهت درج در خبرنامه وسایت

- شرکت منظم در جلسات هماهنگی درون واحدی وبرون واحدی وکمیته های مربوطه

- پیگیری مستمر جهت برقراری تعاملات بین بخشی براساس انتظارات مرکز بهداشت استان

-  برنامه ریزی جهت بزرگداشت هفته شیر مادر و ارائه گزارشات مربوطه

- برنامه ریزی جهت بزرگداشت هفته جهانی کودک و ارائه گزارشات مربوطه

- اجرای پژوهشهای کاربردی وارتقا فرآیند های موجود

- همکاری منظم بابیمارستانهای تابعه جهت دست یابی به اهداف برنامه کودکان

- تهیه و ارسال عملکرد وگزارشات مربوطه براساس زمان بندی اعلام شده به استان و مدیران مربوطه 

- انجام سایر وظایف مربوطه ارجاعی طبق نظر مافوق

 

 
 

ارتباط با ما

آدرس: دهاقان-خیابان معلم-فلکه مهر مادری شبکه بهداشت ودرمان شهرستان دهاقان

تلفن های تماس:۵۳۳۳۵۸۱۱-۵۳۳۳۳۹۱۴

تلفکس:۵۳۳۳۲۶۱۱