گام اول سلامت؛همین که یاد بگیریم خودمان از خودمان مراقبت کنیم

به وبسایت شبکه بهداشت ودرمان شهرستان دهاقان خوش آمدید.

previous pauseresume next

سلامت کودکان

شرح وظایف کارشناس برنامه سلامت کودکان:

-  تدوین و اجرای  برنامه اجرایی و عملیاتی برنامه کودکان

- نیازسنجی و تعیین اولویت آموزش کارکنان و برگزاری دوره آموزشی براساس ضوابط

- نظارت بر اجرای صحیح برنامه مانا ( مراقبت ادغام یافته کودکان بیمار زیر ۵ سال) در خانه های بهداشت و مراکز شهری طبق دستورالعمل مربوطه در واحد های محیطی     

- نظارت بر اجرای صحیح برنامه کودک سالم (مراقبت کودکان زیر ۸ سال) طبق دستورالعمل مربوطهدر واحد های محیطی      

- نظارت بر اجرای صحیح برنامه ترویج تغذیه با شیرمادر طبق دستورالعمل مربوطه در واحد های محیطی        

- نظارت بر اجرای صحیح  برنامه نظام مراقبت مرگ و میر کودکان زیر ۵سالدر واحد های محیطی     

-تشکیل منظم کمیته های سلامت کودکان  بصورت فصلی و انجام مداخلات لازم

- تشکیل منظم کمیته مرگ ومیر کودکان دو ماه یکبار و انجام مداخلات لازم

- جمع آوری آمار کودک سالم ، مانا و کودکان شیر مصنوعی خوار از واحد های محیطی و ورود اطلاعات درنرم افزار مربوطه و ارسال به سایت

- تحلیل نتایج آمار کودک سالم ، مانا و کودکان شیر مصنوعی خوار بصورت سالیانه و ارسال به مدیریت و معاونت بهداشتی و به واحد های محیطی و برنامه ریزی جهت انجام مداخلات مناسب

- ورود اطلاعات مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال در نرم افزار مربوطه و ارسال به سایت

- تحلیل آمار مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال در پایان هر سال و انجام مداخلات لازم

- تجزیه و تحلیل چک لیست پایش برنامه کودکان هر سال و ارسال به معاونت بهداشتی و مدیریت مرکز بهداشت و به واحد های محیطی و برنامه ریزی جهت انجام مداخلات مناسب

- نظارت بر فعالیتهای برنامه کودکاندر واحد های محیطیطبق چک لیست  و تحلیل نتایج و ارسال به معاونت بهداشتی و مدیریت مرکز بهداشت و به واحد های محیطی و برنامه ریزی جهت انجام مداخلات مناسب

- پیگیری اعتبارات برنامه وانجام هزینه براساس دستورالعمل

-  سازماندهی ،  نگهداری و ابلاغ دستور العمل ها و مواد کمک آموزشی و پیگیری اقدامات لازم درواحدهای تابعه

- نظارت بر تامین مکمل ها وداروهای موردنیاز ونظارت بر نحوه توزیع آنها با هماهنگی با امور دارویی                                       

 - نظارت بر نحوه درخواست ، توزیع و مصرف شیر مصنوعی در شهر و روستا مطابق با شاخص کشوری                                                                                                           -  هماهنگی با واحد گسترش جهت تامین و تعمیر تجهیزات برنامه کودکان   

-  انجام ارزیابی بیمارستانها دوستدار کودک طبق برنامه

- تهیه ونظارت برمطالب علمی مرتبط در مطبوعات

- ارسال اخبار مهم برنامه جهت درج در خبرنامه وسایت

- شرکت منظم در جلسات هماهنگی درون واحدی وبرون واحدی وکمیته های مربوطه

- پیگیری مستمر جهت برقراری تعاملات بین بخشی براساس انتظارات مرکز بهداشت استان

-  برنامه ریزی جهت بزرگداشت هفته شیر مادر و ارائه گزارشات مربوطه

- برنامه ریزی جهت بزرگداشت هفته جهانی کودک و ارائه گزارشات مربوطه

- اجرای پژوهشهای کاربردی وارتقا فرآیند های موجود

- همکاری منظم بابیمارستانهای تابعه جهت دست یابی به اهداف برنامه کودکان

- تهیه و ارسال عملکرد وگزارشات مربوطه براساس زمان بندی اعلام شده به استان و مدیران مربوطه 

- انجام سایر وظایف مربوطه ارجاعی طبق نظر مافوق

 

 
 

ارتباط با ما

آدرس: دهاقان-خیابان معلم-فلکه مهر مادری شبکه بهداشت ودرمان شهرستان دهاقان

تلفن های تماس:۵۳۳۳۵۸۱۱-۵۳۳۳۳۹۱۴

تلفکس:۵۳۳۳۲۶۱۱