گام اول سلامت؛همین که یاد بگیریم خودمان از خودمان مراقبت کنیم

به وبسایت شبکه بهداشت ودرمان شهرستان دهاقان خوش آمدید .

previous pauseresume next

گروه مبارزه با بيماريها

 

حوزه مسئوليت پرسنل مبارزه با بيماريها ي شهرستان دهاقان در سال ۱۳۹۶

 

آقاي دکترحشمت اله ثالثی:مدير شبكه بهداشت و درمان شهرستان دهاقان

خانم دکتر جلیلی :معاون امور بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت

آقاي مجيد اكبري: مسئول واحد مبارزه با بيماريها (سرپرستي ،برنامه ريزي،نظارت و پايش عملكرد واحد و رسيدگي به امور پرسنلي و....)،

خانم دكتر سهرابی :پزشك مرکز مشاوره ژنتیک.

آقای علی اصغر شاهسونی:مسئول بيماريهاي واگيردار (بيماريهاي قابل پيشگيري با واكسن ،بيماريهاي مشترك انسان و دام ،بيماريهاي منتقله از آب ،و امور عشايرو.........)و

آقاي مرادقلي كريمي:مسئول زنجيره سرما

آقاي علیرضا اسماعیلی:کارشناس بیماریهای غیر واگیر .دیابت و فشارخون و ایراپن و سوانح و حوادث و هیپوتیروئید و تالاسمی و.....

آقای علیرضا معینی:کارشناس برنامه غیر واگیر در مرکز جامع سلامت شهری شماره یک و کارشناس مشاوره ژنتیک

خانم مروارید صالحی:تکنسین مبارزه با بیماریها مرکز جامع سلامت شهری شماره یک

خانم عفت یوسف زاده: تکنسین مبارزه با بیماریها مرکز جامع سلامت شهری رسول اکرم(ص)

 

****************************************************************************************

ليست  پرسنل مبارزه بابيماريها شهرستا ن دهاقان

رديف

 

نام و نام خانوادگي

 

پست سازماني

 

عنوان پست

 

محل خدمت

 

مدرك تحصيلي

۱

مجيد اكبري

 

کارشناس مسئول مبارزه با بیماریها

كارشناس مبارزه با بيماريها

شبكه بهداشت ودرمان

ليانس بهداشت عمومي

۲

مرادقلي كريمي

 

مركز بهداشت دهاقان

مسئول زنجيره سرما

شبكه بهداشت ودرمان

كاردان مبارزه با بيماريها

۳

عليرضا اسماعيلي

مركز شماره دو

كارشناس بهداشتی مرد

شبکه بهداشت

کارشناس غیر واگیر

كارشناس مبارزه با بيماريها

۴

 

كاردان بهداشتي مرد

 

گلشن

 

۵

علی اصغر شاهسونی

كارشناس بهداشتي مرد

کارشناس بهداشتی مرد

شبکه بهداشت

کارشناس واگیر

لیسانس

۶

 

كارشناس مبارزه با بیماریها

کارشناس غیر واگیر

شبكه بهداشت ودرمان

ليانس بهداشت عمومي

۷

 

كارشناس مبارزه با بيماريها

کارشناس بیماریهای واگیردار

شبكه بهداشت ودرمان-گسترش

ليانس بهداشت عمومي

۸

علیرضا معینی

کارشناس بهداشتی مرد

کارشناس مبارزه با بیماریها

مرکز جامع سلامت شهری شماره یک

ليانس بهداشت عمومي

 

****************************************************************************************

فعاليتهاي واحد مبارزه با بيماريها در مركز بهداشت شهرستان دهاقان

ü      تهيه نقشه اپيدميولوژيك و مشخص نمودن توزيع بيماريهاي شايع بومي.

ü    تهيه نقشه جغرافيايي و پراكندگي جمعيت شهرستان و مشخص نمودن جمعيت به تفكيك نقاط شهري و روستايي.

ü    تهيه وتنظيم برنامه نظارت و ارزيا بي واحدها ي محيطي  شركت در نظارتهاي گروهي

ü    ارسال پسخوراند بازديدهاب به منظور  ارائه توصيه هاي لازم در جهت بهبود روند فعا ليتها

ü    تهيه وتنظيم واجراي بر نامه هاي بازآموزي وآموزش ما هانه وسا ليا نه پرسنل ذيربط درمورد بيماريهاي واگير و غير واگير

ü    برنا مه ريزي اجرايي بر اساس  دستور العملهاي ابلاغ شده

ü    پيگيري وتظارت مستمر بر امور اجرايي برنامه ها در سطوح محيطي

ü  تشكيل كميته هاي (التور،اتلاف سگهاي ولگرد،  تب مالت، بهداشت روان،  ديابت ، سوانح وحوادث سل ،آميز شي وايدزو ...)

ü    تهيه وترسيم نمودار فعاليتهاي بيماريهاي واگير وغير واگير

ü    انجام بررسيهاي اپيدميولوژيكي در خصوص بيماريهاي واگير وغير واگير

ü    انجام اقدامات لازم به هنگام وقوع بيماريهاي واگير وجلوگيري از بروز احتمالي اپيدميها

ü    بررسي ميزان پيشرفت برنامه ها با توجه به آمار وارقام شاخصها وميزانهاي محاسبه شده

ü    انجام بررسي حشره شناسي در طول فصل انتقال در ايستگاههاي حشره شناسي به فاصله هر ۱۵ روز يكبار

ü    جمع آوري وارسال لامهاي مالاريا ،نمونه خلط ونمونه التور به آزمايشگاه

ü    ارسال ما هيانه لام هاي مالاريا و خلط به آموزشگاه رفرانس در استان

ü    ارسال فعاليتهاي اجرايي هر سه ماه يكبار به مركز بهداشت استان كه اين گزارشات شامل موارد زير مي باشد:

o    گزارش فعاليتهاي بر جسته

o    ميزان پيشرفت  برنامه با توجه به آمار و ارقام و شاخصها وميزانهاي محاسبه شده

o    ارسال نمونه هايي از پمفلت،پوستر وتراكت هاي تهيه شده

o    گزارش تشكيل جلسات آموزشي وباز آموزي و كميته ها وسمينارها

o  بيان مشكلات وعلل عدم پيشرفت كار به منظور بهبود روند فعاليتها وارائه راه حلهاي مناسب جهت رفع آن وبيان انتظارات از مركز بهداشت استان

o    گزارش كامل ازميزان پيشرفت طر حهاي پايلوت وطرحهاي ادغام و.......

ü  كنترل زنجيره سرما توسط مسئول مربوطه ودر خواست ماهيانه ميزان واكسن مورد نياز وتنظيم برنامه توزيع واكسن ونظارت بر رعايت شرايط زنجيره سرما در واحدهاي اجرايي

ü    انجام  برنامه پيشگيري وكنترل بيماري هاري (واكسينو و سروتراپي)در طول مدت ۲۴ ساعت توسط فرد كشيك

ü    انجام واكسيناسيون مشمولين خدمت سربازي (مننژيت و توأم)

ü    ارزيابي برنامه هاي اجرايي در مقاطع زما ني مختلف شامل محاسبه پوشش ايمنسازي هر سه ماه يكبار

ü    هماهنگي به منظور اعزام تيمهاي سيار به مناطق اكتيو و جمعيتهاي در محدوده شهرستان(افاغنه وعشاير)

ü    درمان مبتلايان به سل طبق استراتژي DOTS

ü    درمان پيشگيري جهت كنترل موارد تماس بيماران مننژيت مننگوكوكي ،التور ،حصبه ،سل

ü    برآورد و تامين داروهاي مورد نياز به منظور درمان بيماران تحت پوشش واحد مبارزه با بيماريها

ü    برآورد دفاتر وفرمهاي مربوطه وتهيه وتوزيع آنها درواحدهاي محيطي

ميزان بروز وشيوع بيماريها-تعداد لام مالاريا،تعداد نمونه التور بصورت فصلي

üارزيابي برنامه ريشه كني فلج اطفال از طريق محاسبه ميزان كشف وگزارش موارد فلج وديگر ميزانهاوشاخصهاي مربوطه

üارزيابي طرح حذف سرخك از طريق محاسبه پوشش ايمنسازيMMRوگزارش موارد مشكوك

üارزيابي برنامه كنترل مالاريا از طريق محاسبه شاخصهاي مربوطه:درصد تعداد لام بر جمعيت،درصد تعداد لام مثبت به لام تهيه شده،ميزان موارد مثبت به جمعيت تحت پوشش و.....

üارزيابي برنامه كنترل بيماري سل از طريق محاسبه شاخصهاي مربوطه : تعداد نمونه خلط تهيه شده ،تعدادبيمار مسلول با خلط مثبت كشف  شده وتعدادبيماران تحت درمان با نظارت مستقيم(DOTS)

üارزيابي فعاليتهاي اجرايي-آموزش وباز آموزي در نظر گرفته شده طبق برنامه تفضيلي وتوجه به امر آموزش بهداشت به عنوان اولين سطح خدمات بهداشتي اوليه (PHC)

üارزيابي برنامه كنترل بيماري ديابت از طريق محاسبه شاخصها و ميزانهاي مربوطه

üتجزيه و تحليل –بررسي- كنترل و اصلاحآمارو اطلاعات جمع آوري شده توسط واحد آمار و رايانه روز ۶الي ۱۲ ماه بعد و ارسال به واحدهاي محيطي در صورت نياز

üارسال آمار ماهيانه فعاليتهاي مبارزه با بيماريها تا روز ۱۲ ماه بعد به مركز بهداشت استان

üارسال گزارش هفتگي سل در افاغنه بصورت نمابر به مركز بهداشت استان

üارسال  گزارش تلفني بيماريهاي مشمول گزارش تلفني

üارسال فرمهاي آماري ماهانه بيماريهاي آميزشي ،بيماريهاي قابل پيشگيري با واكسن،اطلاعات موارد حيوان گزيده و خلاصه  اطلاعات همه گير شناسي حيوان گزيده،گزارش ماهانه التور،گزارش ماهانه موارد مبتلا به كيست هيداتيك ،توكسو پلاسموز،كالاآزار و...،فرم خلاصه اطلاعات انگلهاي روده اي و موارد عقرب و مارگزيده و آمار بيماري مالاريا و....

üارسال گزارش فصلي بيماري سل و گزارش فصلي آموزش ايدز

üانجام برنامه عوامل خطر بيماريهاي غير واگير

ü   و...

 

 

فعاليتهاي واحد مبارزه با بيماريها در مركز بهداشتي و درماني روستايي

 

üتهيه نقشه اپيدميولوژيك بيماريهاي شايع منطقه

üجمع آوري –كنترل واصلاح آمار ماهيانه و ارسال صحيح وبموقع گزارشات ماهيانه مركز و خانه هاي تحت پوشش

üهمكاري با كارشناسان در امر آموزش بهداشت

üنظارت وپايش فعاليتهاي بهورزان درخانه بهداشت طبق چك ليستهاي مربوطه و آموزش لازم به بهورزان و پيگيري نقاط ضعف در بازديدهاي بعدي

üتكميل چك ليست مبارزه با بيماريها در خانه هاي بهداشت و نظارت بر رعايت دستور العملهاي ارسالي

üتوزيع واكسن در خانه هاي بهداشت و نظارت بر رعايت شرايط زنجيره سرما

فعاليتهاي واحد مبارزه با بيماريها در مراكز بهداشتي و درماني شهري

وظايف پزشكان مراكز بهداشتي ،درماني:

ü    بيماريابي

ü    آشنايي كامل با منطقه تحت پوشش و اطلاع از بروز و شيوع بيماريها

ü    مديريت با درايت در زمينه كسب اطلاعات مورد نياز از منابع مختلف (پرسنل- مردم- مراكز درماني-  سطوح بالاتر و......)

ü    عمل بر طبق برنامه ارائه شده در زمينه برنامه هاي ادغام شده در سيستم شبكه

ü    گزارش دهي ، درمان و پيگيري

ü        نظارت كامل برگزارش دهي بيماريهاي مشمول سيستم گزارش دهي و گزارش تلفني يا گزارش از طريق        مربوطه

ü        تشخيص و درمان بموقع بيماريها

ü        ثبت موارد در دفتر ثبت نام بيماران مطابق با دستورالعملها به منظور برسي اپيدميولوژيكي

ü        آموزش پرسنل در زمينه بيماريهاي فصلي ، شايع و بومي در منطقه

ü        ارجاع بيماران مشمول مراقبت و پيگيري به واحد مبارزه با بيماريهاي مركز جهت انجام اقدامات ديگر

ü        درخواست دارو و تجهيزات لازم مطابق برنامه ها و  بموقع (بيماران ديابتي و فشار خوني و ....)

ü        همكاري با كارشناسان در امر آموزش

ü        نصب اطلاعات مورد نياز در اتاق پزشك

 

 

 

مراقبت وپيگيري بيماريها

اقدامات لازم در خصوص بيماريهاي نيازمند مراقبت وپيگيري بر حسب نوع بيماري در هنگام وقوع به شرح ذيل انجام مي گيرد

ü    تكميل فرم برسي- تنظيم ليست خطي و در صورت نياز گزارش تلفني

ü    تكميل فرم پيگيري بيماري و اقدام جهت كشف ساير موارد احتمالي

ü    برسي وضعيت واكسيناسيون و در صورت نياز واكسيناسيون اطرافيان بيمار

ü    تهيه نمونه جهت ارسال به آزمايشگاه

ü    ارائه آموزشهاي لازم و پيگيري نوبتهاي بعدي تا حصول اطمينان از وضعيت بيماري

ü    ثبت موارد در فرمهاي آماري مربوطه

ü    تهيه نقشه منطقه تحت پوشش و توزيع جغرافيايي بيماريهاي شايع منطقه بر روي نقشه

ü    محاسبه ميزان بروز و شيوع بيماري و رسم نمودارهاي مربوطه

ü    معاينه بهداشتي دانش آموزان پسر مقطع راهنمايي تحت پوشش مركز

ارسال صحيح و بموقع گزارشات ماهيانه توسط كاردان مبارزه با بيماريهاي مركز

ايمن سازي

ü    تزرييق وتلقيح كليه واكسنها به گروههاي هدف در جمعيت تحت پوشش(فردي- همگاني)

ü    ثبت تاريخ تزريق يا خوراندن واكسن در كارت واكسيناسيون و پرونده خانوار و ثبت در فرم ديواري

ü    صدور كارت واكسن براي تمام افراد واكسينه شده

ü    پيگيري موارد عدم مراجعه بموقع و ثبت در دفتر پيگيري

ü    آموزش در هنگام واكسيناسيون

ü    ارسال آمار ماهيانه واكسيناسيون و رسم فرم پايش و ايمن سازي

ü    محاسبه درصد پوشش واكسن ها به صورت ماهيانه

فعاليت واحد مبارزه با بيماريها در سطح خانه هاي بهداشت

زنجيره سرما

ü    رسم نمودار درجه برودت يخچال در سه نوبت صبح- ظهر- عصر

ü    درخواست و دريافت واكسن به تعداد مورد نياز

ü    قرار دادن واكسنها به طرز صحيح در يخچال و بصورت جداگانه(قديم و جديد)در سبدهاي برچسب دار

ü    برفك زدايي يخچال در صورت نياز

ü    ثبت شماره سريال –تاريخ مصرف و تاريخ تحويل واكسنهاي دريافتي در دفتر مخصوص دريافت واكسن

ü    قرار دادن شيشه هاي آب نمك و آيس برگ به تعداد كافي در يخچال

ü    رعايت نظافت داخل يخچال و اطمينان از سالم كار كردن آن

 

 

 

 

ب بيماري هاي غير واگير

 

۱۴- پیگیری برنامه های مراقبت و پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر در سطح شهرستان(دیابت-تالاسمی-فشار خون-سوانح و حوادث-فنیل کتنوری-هیپوتیروئیدی-G6PD –عقرب گزیدگی-مار گزیدگی-سرطان...)

۱۵- آموزش در خصوص کلیه بیماریهای غیر واگیر بر حسب اولویت در شهرستان به پرسنل بهداشتی درمانی و عموم مردم

۱۶-   نظارت بر فعالیتهای بیماریهای غیر واگیر مراکز بهداشتی درمانی خانه های بهداشت

 

دیابت

 

۱.  آموزش در خصوص دیابت و عوارض آن به عموم مردم و کارکنان محیطی(خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی

۲.  نظارت بر غربالگری دیابت در سطح خانه های بهداشت و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت به منظور شناسایی بیماران دیابتی و تحت مراقبت قرار دادن آنها جهت کنترل بیماری و پیشگیری از عوارض بیماری

۳.  هماهنگی بین خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی با واحد دیابت مستقر در بیمارستان امام رضا(ع) به جهت مراقبت بیماران

۴.    برگزاری جلسات کمیته دیابت

 

فشار خون

 

۱.  آموزش در خصوص فشار خون و عوارض آن به عموم مردم و کارکنان محیطی(خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی)

۲.  غربالگری فشار خون در سطح خانه های بهداشت جهت شناسایی بیماران فشارخونی و تحت مراقبت قرار دادن آنها جهت کنترل بیماری و پیشگیری از عوارض آنها

 

تالاسمی

 

۱.  آموزش در خصوص تالاسمی و عوارض آن و همچنین چگونگی انتقال بیماری از والدین به فرزندان به عموم مردم و کارکنان بهداشتی و همچنین عاقدین

۲.    غربالگری دختران و پسران متقاضی ازدواج (استراتژی اول تالاسمی)

۳.    مشاوره جهت زوج ناقلین

۴.    مراقبت زوج ناقلین به منظور پیشگیری از تولد نوزاد مبتلا به تالاسمی ماژور

۵.    مراقبت والدین بیماران تالاسمی و همراهی آنها تا به دنیا آوردن یک نوزاد سالم

۶.    اجرای استراتژی سوم پیشگیری از تالاسمی ماژور

۷.  کنترل زوجهایی که قبل از سال ۱۳۷۲ ازدواج کرده اند. چون قبل از سال ۷۲  آزمایشات قبل از ازدواج انجام نمی شده است زوجین از وضعیت ناقل بودن یا نبودن خود بی خبرند.

۸.    ارجاع زوج ناقلین جهت انجام ازمایشات تشخیص پیش از تولد(PND )

 

غربالگری نوزادان

 

۱.  اجرای غربالگری نوزادان از تیرماه  ۱۳۸۴  جهت شناسایی ۳ بیماری فاویسم-فنیل کتنوری- هیپو تیروئیدی در بیمارستان لار و مراکز بهداشتی درمانی جویم ،گراش،اوز ،بیرم،آموزش به زنان باردار در خصوص ۳ بیماری مذکور و اهمیت غربالگری

۲.    تامین وسایل و مواد لازم جهت غربالگری برای مراکز نمونه گیری

۳.  ارسال نمونه های گرفته شده به ازمایشگاه غربالگری نوزادان واقع در دانشکده پیراپزشکی شیراز

۴.    گرفتن جواب آزمایشات از ازمایشگاه

۵.    پاسخگو بودن در خصوص جواب ازمایشات به والدین

۶.    پیگیری موارد مشکوک به هیپو تیروئیدی و فنیل کتونوری جهت آزمایشهای مجدد و تائیدی

۷.    ارجاع موارد بیمار جهت درمان به پزشکان فوکال پوینت

۸.    اطلاع به والدین نوزادان G6PD DIFINATION جهت آگاهی و مراقبت از نوزادان خود

۹.    برگزاری کمیته هیپو تیروئیدی

 

سوانح و حوادث

 

۱.    آموزش به عموم مردم نسبت به اهمیت سوانح و حوادث و میزان مرگ و میر بالای آن

۲.  تکمیل نمودن چک لیستهای ایمنی منزل در سطح خانه های بهداشت هر ۶ ماه و آموزش جهت برطرف نمودن عوامل حادثه زا و اصلاح مکانهای حادثه زا در منازل

۳.  ثبت حوادث در بیمارستانها به منظور شناسایی اولویت عاملهای سوانح و حوادث در شهرستان جهت برنامه ریزی و پیشگیری

۴.  فراهم کردن مقدمات جامعه ایمن و پیوستن  به جامعه ایمن بین المللی با همکاری، فرمانداری، شهرداری، آموزش و پرورش،راهنمایی و رانندگی، اداره راه و ترابری...

 

سرطان

 

۱.  تشکیل کمیته سرطان با شرکت مسئولین اتاقهای عمل و مدارک پزشکی بیمارستانهای لارستان و پاتولوژیست، مسئول ثبت احوال شهرستانها، مسئول ستاد گسترش، پزشکی قانونی

۲.  گرفتن آمارهای سرطان از مراکز پاتولوژی و بیمارستانها و ارسال به معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

۳.  آموزش در خصوص سرطانها بخصوص سرطانهای شایع در شهرستان نظیر، پوست، خون، معده و ...

۴.  همچنین واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیر واگیر به عنوان مجری طرح های واحدغیر واگیر معاونت بهداشتی در شهرستان می باشد.

۵.  همچنین برگزاری مراسمهای مختلف هماهنگ با تقویم های بهداشتی درمانی نظیر روز جهانی قلب،روز حمایت از بیماران خاص،و ...

 برنامه ایراپن(مداخلات اساسی در بیماریهای غیر واگیر)

 

۱-

 

 

 

 

 

 

رئوس و عناوين برنامه هاي در دست اجرا ،شامل برنامه هاي جاري مبارزه با بیماریها

بيماريهاي واگير

بيماريهاي غير واگير

ü  اجرای برنامه واکسیناسیون کودکان و ماپینگ آپ و برنامه های جدید ایمنسازی

ü    اجراي برنامه پيشگيري و كنترل بيماري سل

ü    كنترل بيماريهاي آميزشي ايدز وهپاتيت

ü    برنامه پيشگيري و كنترل بيماري وبا

ü    برنامه ريشه كني فلج اطفال

ü  برنامه پيشگيري و كنترل بيماري سرخك و سرخجه

ü    برنامه پيشگيري و كنترل بيماري سالك

ü    برنامه پيشگيري وكنترل بيماري اسهال خوني

ü    ايمني سازي –زنجيره سرما

ü    برنامه پيشگيري و كنترل بيماري مالاريا

ü    برنامه پيشگيري و كنترل بيماري هاري

ü    برنامه پيشگيري وكنترل بيماري تب مالت

ü  برنامه باز آموزي و آموزشهاي ضمن خدمت و آموزش گروههای هدف بیماریها

ü    برنامه پيشگيري و كنترل ديابت و فشار خون

ü    برنامه سوانح وحوادث و جامعه ایمن

ü    كنترل بيماري تالاسمي و ژنتیک اجتماعی

ü    طرح ثبت سرطان

ü  برنامه پيشگيري و كنترل كم كاري تيروئيد گذراي نوزادان و PKU

ü    اجرای برنامه ایراپن

ü    برنامه پیشگیری از کم شنوایی

ü    برنامه پیشگیری از مسمومیت با سرب

ü     

 
 

ارتباط با ما

آدرس: دهاقان-خیابان معلم-فلکه مهر مادری شبکه بهداشت ودرمان شهرستان دهاقان

تلفن های تماس:۵۳۳۳۵۸۱۱-۵۳۳۳۳۹۱۴

تلفکس:۵۳۳۳۲۶۱۱