گام اول سلامت؛همین که یاد بگیریم خودمان از خودمان مراقبت کنیم

به وبسایت شبکه بهداشت ودرمان شهرستان دهاقان خوش آمدید .

previous pauseresume next

گروه مهندسی بهداشت محيط

مسئول گروه مهندسی بهداشت محیط:

 

 نام و نام خانوادگی :مهندس اصغر توسلی فر

 

تحصیلات: کارشناس مهندسی بهداشت محیط

 

 

 

شماره تماس با واحد:۵۳۳۳۷۵۹۰

 

کارشناسان ستادی گروه:

 

نام و نام خانوادگی : خانم مهندس مریم امین شهرضا

 

پست:کارشناس بهداشت محیط

 

تحصیلات :کارشناس مهندسی بهداشت محیط

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف گروه بهداشت محیط

 

۱.        نظارت براجرای استانداردها،دستورالعمل هاومقررات بهداشت محیط

۲.    نظارت وکنترل وضعیت بهداشتی مراکزتهیه وتوزیع ،نگهداری وفروش موادخوردنی وآشامیدنی وبهداشتی ،اماکن عمومی ،مراکزبهداشتی درمانی ،مراکزآموزشی وتربیتی ،مراکزکاربردپرتوهای یونسازدرپزشکی به منظوراجرای مقررات وآئین نامه هاواستانداردهای مربوطه واظهارنظرکارشناسی پیرامون نقایص آنها .

۳.    تهیه وتنظیم برنامه های اضطراری باهماهنگی مرکزبهداشت استان وشرکت درمبارزه بااپیدمی هاوتأمین بهداشت محیط به هنگام بروزسوانح وحوادث ،بلایاوهمکاری باسایرواحدهای ذیربط .

۴.       رسیدگی به شکایات واصله مربوط به بهداشت محیط وارائه پیشنهادات لازم به مقامات مافوق .

۵.      همکاری دربرنامه ریزی هاوبررسی برنامه های بهداشت محیطبامقام مافوق .

۶.      جمع آوری ،تجزیه وتحلیل آمارواطلاعات درزمینه بهداشت محیط .

۷.      نظارت وارزشیابی عملکردمراکزبهداشتی درمانی شهری وروستایی،خانه های بهداشت دراموربهداشت محیط .

۸.    ارتباط بامؤسسات علمی وآموزشی وتحقیقاتی به منظورکسب آخرین اطلاعات در زمینه بهداشت محیط وارائه اطلاعات مذکور،بامقامات مربوطه .

۹.       همکاری درارائه مشورت های بهداشتی به دستگاه های اجرایی ومرکزبهداشت استان طبق دستورمقام مافوق.

۱۰.      تهیه وتنظیم دستورالعمل هاوبخشنامه های اجرایی وعملیاتی وتسلیم به مقام مافوق .

۱۱.      مطالعه وبررسی احتیاجات آموزشی ،تهیه مطالب آموزشی موردنیازوارائه پیشنهادهای لازم .

۱۲.    نظارت برآموزش وکارآموزی دانشجویان بهداشت محیط .

۱۳.   مطالعه وبررسی وارائه پیشنهادپیرامون به کاربردن روش های جدیدعملیاتی به منظورافزایش بازدهی وکارآیی سیستم .

۱۴.     شرکت فعال دربرنامه های آموزشی ،کمیسیون های داخلی سازمان وکمیته های علمی مربوطه .

۱۵.   بازدید،نظارت وکنترل بهداشتی کشتارگاه های دام وطیوروسایرفرآورده های خام دامی واعلام نواقص بهداشتی آنهابه ادارات ذیربط .

۱۶.    بازدید،نظارت وکنترل وضعیت بهداشت محیط کارخانجات تهیه وتولیدموادغذایی برابردستورالعمل های بهداشت محیط

۱۷نمونه برداری وکنترل بهداشتی موادخوردنی آشامیدنی ،آرایشی وبهداشتی وارسال نمونه های مربوط به آزمایشگاه وتفسیرنتایج آنها وانجام اقدام لازم برابرمقررات .

 ۱۸.     تهیه وتنظیم وصدوردستورات بهداشتی به منظوربالابردن سطح بهداشت عمومی کارخانجات، کشتارگاه هاوسردخانه ها وبهداشت عمومی جامعه .

۱۹.    شرکت درتهیه وتنظیم بودجه های بهداشت محیط .

۲۰.    تعیین اولویت هابرای اجرای طرح های بهداشت محیط ونظارت براجرای آنها .

۲۱.   بررسی وکنترل فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی منابع آب آشامیدنی مطابق بااستانداردهای مصوب ودستورالعمل های بهداشتی .

 ۲۲.    نظارت وکنترل بهداشتی دربهره برداری ونگهداری تأسیسات آب مشروب وفاضلاب وارائه طریق درجهت رفع نواقص مشاهده شده به ادارات ذیربط .

۲۳.بررسی وکنترل نقشه های اجرایی جهت احداث وتوسعه تأسیسات بهداشتی ،اماکن عمومی ،مراکزتهیه وتوزیع وفروش موادغذایی وکارگاه هاوکارخانجات موادغذایی به منظورانطباق باموازین بهداشتی قبل ازاجرا .

۲۴نظارت برامرمبارزه بابندپایان، جوندگان وحیوانات ناقل بیماری هاوارائه مناسب ترین روش هاوطرح هادراین زمینه وآموزش مردم وسازمان های ذیربط به منظورمبارزه اصولی بابندپایان وجوندگان .

۲۵.نظارت وکنترل بهداشتی برنحوه روش های جمع آوری بازیافت،محل ودفع زباله شهری وسایرخدمات شهری که شهرداری هاانجام می دهند.

۲۶.شرکت فعال درعملیات بهداشت محیط روستاهاازطریق آموزش های مردمی وجلب همکاری بین بخشی به منظورجمع آوری ،حمل وبازیافت ودفع بهداشتی زباله ،دفع بهداشتی مدفوع وکودحیوانی ،بهسازی معابروجداسازی نگهداری دام وپرندگان ازمحل سکونت ،دفع بهداشتی فاضلاب هاوهمکاری درجهت بهسازی منابع وکنترل کیفی آب آشامیدنی .سایرمسائل بهداشت محیطی درروستاها .

 ۲۷   شناسایی منابع آلوده کننده هوا،ارائه پیشنهادات بهداشتی درزمینه کنترل وکاهش آلودگی هواوبررسی بازم درموردتأثیرهای هوای استنشاقی وسایرموادمؤثربرسلامتی انسان همراه باارئه توصیه های لازم وضروری به مراجع ذیربط دراین خصوص

 

 
 

ارتباط با ما

آدرس: دهاقان-خیابان معلم-فلکه مهر مادری شبکه بهداشت ودرمان شهرستان دهاقان

تلفن های تماس:۵۳۳۳۵۸۱۱-۵۳۳۳۳۹۱۴

تلفکس:۵۳۳۳۲۶۱۱